Course categories

Semester 1 
 TATA BAHASA: KATEGORI GRAMATIKALSummary
 MENULIS AKSARA HANSummary
 PEMAHAMAN LISAN UNTUK SEHARI-HARISummary
 PERCAKAPAN UNTUK SEHARI-HARISummary
 PEMAHAMAN TEKS UNTUK SEHARI-HARISummary
Semester 2 
 PENGOLAHAN INFO BAHASA CHINASummary
 PENULISAN TEKS NARATIFSummary
 TATA BAHASA: FUNGSI GRAMATIKALSummary
 PENDIDIKAN AGAMASummary
 PEMAHAMAN LISAN UNTUK INTERAKSI SOSIALSummary
 PERCAKAPAN UNTUK INTERAKSI SOSIALSummary
 PEMAHAMAN TEKS NARATIFSummary
Semester 3 
 PENULISAN TEKS DESKRIPTIFSummary
 PENGETAHUAN DASAR FILSAFATSummary
 KEBUDAYAAN INDONESIASummary
 SEJARAH DINASTI CHINASummary
 TEKNIK PENULISAN ILMIAHSummary
 TATA BAHASA KOMUNIKATIF: KALIMAT KONTEKSTUALSummary
 PEMAHAMAN LISAN UNTUK KEHIDUPAN KAMPUSSummary
 PERCAKAPAN UNTUK KEHIDUPAN KAMPUSSummary
 PEMAHAMAN TEKS DESKRIPTIFSummary
Semester 4 
 PEMAHAMAN TEKS ARGUMENTATIFSummary
 BAHASA INGGRISSummary
 SEJARAH PEMIKIRAN MODERNSummary
 TEORI DASAR LINGUISTIKSummary
 SEJARAH CHINA MODERNSummary
 PENULISAN TEKS ARGUMENTATIFSummary
 TATA BAHAAS KOMUNIKATIF: ADVERBIASummary
 PEMAHAMAN LISAN KONSTEKTUALSummary
 PERCAKAPAN KONTEKSTUALSummary
 PEMAHAMAN TULIS (IV)Summary
Semester 5 
 FONOLOGI DAN FILOLOGISummary
 PENERJEMAH KARYA TULISSummary
 PENGENALAN BUDAYA CHINASummary
 MASYARAKAT TIONGHOA INDONESIASummary
 KORESPONDENSI DUNIA KERJASummary
 TATA BAHASA: KOMPOSISI BAHASA LISAN DAN TULISSummary
 BAHASA CHINA KLASIKSummary
 PEMAHAMAN LISAN TEMATISSummary
 PERCAKAPAN TEMATISSummary
 PEMAHAMAN TEKS TEMATISSummary
Semester 6 
 PENGAJARAN KETERAMPILAN BAHASA Summary
 APRESIASI SASTRA CHINA KLASIKSummary
 MORFOLOGI DAN SINTAKSISSummary
 PENERJEMAHAN LISAN SATU ARAHSummary
 PERCAKAPAN ARGUMENTATIFSummary
 PEMAHAMAN TEKS MEDIA MASSASummary
Semester 7 
 PENGAJARAN ILMU BAHASASummary
 PENERJEMAHAN DOKUMENSummary
 APRESIASI SASTRA CHINA MODERNSummary
 SEMINAR PRA-SKRIPSISummary
Semester 8 
 ETIKA KERJASummary
 PENERJEMAHAN LISAN DUA ARAHSummary
 SKRIPSISummary